અમદાવાદ, 20 જુલાઇ

ન્યુજેન સોફ્ટ / જેફરી: કંપની / ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 860 (પોઝિટિવ)

Citi /Polycab: કંપની / ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 4800 (પોઝિટિવ)

ટાટા મોટર્સ / MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 711 (પોઝિટિવ)

IPCA લેબ્સ / નોમુરા: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 866 (નેચરલ)

કેન ફિન હોમ / જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 850  (નેચરલ)

MS / Can Fin Home: કંપની પર સમાન વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 640 (નેચરલ)

L&T FH / MS: કંપની પર સમાન વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 105 (નેચરલ)

Hero Motocorp / CLSA: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3142 (નેચરલ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)