અમદાવાદઃ વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા ડિસેમ્બર-22નાં અંતે પુરાં થયેલા ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટેના પરીણામો, ડિવિડન્ડ, અન્ય બિઝનેસ, સ્ટોક સ્પ્લીટ, બોનસ ઇશ્યૂ સહિતના વિવિધ હેતુઓ માટે મળનારી બોર્ડ મિટિંગ્સની યાદી આ સાથે આપવામાં આવી છે.

SymbolMeeting DatePurpose
HDFCBANK14-Jan-23Other business matters
INFOMEDIA14-Jan-23Financial Results
DMART14-Jan-23Financial Results
KSOLVES15-Jan-23Financial results
VINNY16-Jan-23Stock Split/Other business matters
VARDHACRLC16-Jan-23Financial Results
TINPLATE16-Jan-23Financial Results
SVPGLOB16-Jan-23Financial Results
PODDARMENT16-Jan-23Financial Results
MAHABANK16-Jan-23Financial Results
VINNY16-Jan-23Bonus/Other business matters
JSWISPL16-Jan-23Financial Results/Other business matters
GLOBE16-Jan-23Fund Raising/Other business matters
GLFL16-Jan-23Financial Results
FEDERALBNK16-Jan-23Financial Results
CENTURYTEX16-Jan-23Fund Raising
BANARBEADS16-Jan-23Financial Results
ANGELONE16-Jan-23Financial Results/Dividend
ABMINTLLTD16-Jan-23Other business matters
KESORAMIND16-Jan-23Financial Results
TV18BRDCST17-Jan-23Financial Results
TATAMETALI17-Jan-23Financial Results
TATAINVEST17-Jan-23Financial Results
SHREEPUSHK17-Jan-23Financial Results/Other business matters
SHALBY17-Jan-23Financial Results
OISL17-Jan-23Financial Results
NEWGEN17-Jan-23Financial Results
NETWORK1817-Jan-23Financial Results
NATIONALUM17-Jan-23Dividend/Other business matters
METROBRAND17-Jan-23Financial Results/Dividend
MASTEK17-Jan-23Financial Results/Dividend
INDINFR17-Jan-23Other business matters
ICICIPRULI17-Jan-23Financial Results
ICICIGI17-Jan-23Financial Results
HATHWAY17-Jan-23Financial Results
ERIS17-Jan-23Financial Results
DELTACORP17-Jan-23Financial Results
DCAL17-Jan-23Fund Raising
BLBLIMITED17-Jan-23Financial Results
BANKINDIA17-Jan-23Financial Results
MUTHOOTCAP18-Jan-23Other business matters
WENDT18-Jan-23Financial Results/Dividend
SURYAROSNI18-Jan-23Financial Results/Dividend
STYLAMIND18-Jan-23Financial Results
SHEMAROO18-Jan-23Financial Results
RALLIS18-Jan-23Financial Results
PSPPROJECT18-Jan-23Financial Results/Other business matters
PERSISTENT18-Jan-23Financial Results/Dividend/Other business matters
OFSS18-Jan-23Financial Results
VINYLINDIA18-Jan-23Financial Results
INDUSINDBK18-Jan-23Financial Results
GOACARBON18-Jan-23Financial Results
GLOBAL18-Jan-23Financial Results/Other business matters
CENTRALBK18-Jan-23Financial Results
CCL18-Jan-23Financial Results/Dividend
AURUM18-Jan-23Financial Results
ALOKINDS18-Jan-23Financial Results
WELINV18-Jan-23Financial Results
TANTIACONS19-Jan-23Financial Results
SWSOLAR19-Jan-23Financial Results
PVR19-Jan-23Financial Results/Other business matters
POLYCAB19-Jan-23Financial Results
ASIANPAINT19-Jan-23Financial Results
MHLXMIRU19-Jan-23Financial Results
MFL19-Jan-23Financial Results/Dividend
MENONBE19-Jan-23Financial Results
LTTS19-Jan-23Financial Results
KUANTUM19-Jan-23Financial Results
ISEC19-Jan-23Financial Results
INDIAMART19-Jan-23Financial Results
IIFLWAM19-Jan-23Bonus
IIFLWAM19-Jan-23Financial Results
IIFLWAM19-Jan-23Dividend
IIFLWAM19-Jan-23Stock Split
HINDZINC19-Jan-23Financial Results
HINDUNILVR19-Jan-23Financial Results
HAVELLS19-Jan-23Financial Results/Dividend
HATSUN19-Jan-23Financial Results
HAPPSTMNDS19-Jan-23Financial Results/Other business matters
DATAMATICS19-Jan-23Financial Results/Other business matters
CANFINHOME19-Jan-23Financial Results/Other business matters
AUBANK19-Jan-23Financial Results
ANANTRAJ19-Jan-23Financial Results
MPHASIS19-Jan-23Financial Results
ATUL20-Jan-23Financial Results
BANDHANBNK20-Jan-23Financial Results
COFORGE20-Jan-23Dividend/Financial results
DCMSHRIRAM20-Jan-23Financial Results/Dividend
HDFCLIFE20-Jan-23Financial Results
HDFCLIFE20-Jan-23Financial Results
IEX20-Jan-23Financial Results
JSWENERGY20-Jan-23Financial Results/Other business matters
JSWSTEEL20-Jan-23Financial Results
MARKSANS20-Jan-23Other business matters
NELCO20-Jan-23Financial Results
NGIL20-Jan-23Financial Results/Other business matters
PETRONET20-Jan-23Financial Results
PILITA20-Jan-23Financial Results
RIIL20-Jan-23Financial Results
RKFORGE20-Jan-23Dividend
RKFORGE20-Jan-23Financial Results/Other business matters
SAREGAMA20-Jan-23Financial Results
SHAKTIPUMP20-Jan-23Financial Results
SRPL20-Jan-23Financial Results/Other business matters
TANLA20-Jan-23Financial Results
UNIONBANK20-Jan-23Financial Results
URJA20-Jan-23Financial Results/Other business matters
AETHER20-Jan-23Financial Results/Other business matters
AKSHOPTFBR20-Jan-23Financial Results