અમદાવાદ, 2 ફેબ્રુઆરીઃ

Q3FY24 EARNING CALENDAR 02.02.2024: ALKYLAMINE, ANDHRAPAP, AROGRANITE, BANKINDIA, BIKAJI, BIRLACABLE, CENTURYPLY, CENTURYTEX, CLEDUCATE, DALMIASUG, DELHIVERY, DEVYANI, ENGINERSIN, GAEL, GOODYEAR, HIL, INDIAGLYCO, ISGEC, JSWINFRA, JUBLPHARMA, INDIGO, LICHSGFIN, MAHLIFE, MEDPLUS, METROPOLIS, MHRIL, MOIL, NIITLTD, PANAMAPET, RATEGAIN, SIGNATURE, SUNDRMFAST, TATAMOTORS, TITAGARH, TORNTPHARM, TTKHLTCARE, UJJIVAN, UPL, WHIRLPOOL

ALKYLAMINE

Revenue expected at Rs 385 crore versus Rs 388 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 67 crore versus Rs 69 crore

EBITDA margin expected to be seen at 17.4% versus 17.9%

Net profit expected to be seen at Rs 44 crore versus of Rs 45 crore

ENGINEERSIN

Revenue expected at Rs 843 crore versus Rs 842 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 72 crore versus Rs 49 crore

EBITDA margin expected to be seen at 8.54% versus 5.90%

Net profit expected to be seen at Rs 78.9 crore versus of Rs — crore

INDIGO

Revenue expected at Rs 19,260 crore versus Rs 14,930 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 2460 crore versus Rs 1420 crore

EBITDA margin expected to be seen at 12.7% versus 9.51%

Net profit expected to be seen at Rs 2460 crore versus of Rs 1420 crore

LIC HOUSING

NII expected at Rs 2036 crore versus Rs 1606 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1794 crore versus Rs 1350 crore

EBIT margin expected to be seen at 85.7% versus 82.1%

Net profit expected to be seen at Rs 1112 crore versus of Rs 480 crore

TATA MOTORS

Revenue expected at Rs 107,390 crore versus Rs 88,490 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 13,760 crore versus Rs 9640 crore

EBITDA margin expected to be seen at 12.8% versus 10.9%

Net profit expected to be seen at Rs 3550 crore versus of Rs 2940 crore

TORNTPHARM

Revenue expected at Rs 2760 crore versus Rs 2491 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 859 crore versus Rs 724 crore

EBITDA margin expected to be seen at 31.1% versus 29.0%

Net profit expected to be seen at Rs 417 crore versus of Rs 283 crore

UPL

Revenue expected at Rs 9837 crore versus Rs 13679 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1057 crore versus Rs 3034 crore

EBITDA margin expected to be seen at 10.7% versus 22.2%

Net Loss expected to be seen at Rs 483 crore versus profit of Rs 1107 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 03.02.2024: AFFLE, APOLLOMICRO, BALUFORGE, CLEAN, DLINKINDIA, GHCL, GRINDWELL, GUJALKALI, KIMS, SARDAEN, SBIN, WPIL

AFFLE

Revenue expected at Rs 486 crore versus Rs 376 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 97 crore versus Rs 80 crore

EBITDA margin expected to be seen at 19.9% versus 21.3%

Net profit expected to be seen at Rs 76 crore versus of Rs 69 crore

SBIN

NII expected at Rs 40,187 crore versus Rs 38,068 crore

EBIT expected to be seen at Rs 18,871 crore versus Rs 19,458 crore

EBIT margin expected to be seen at 36.5% versus 51.1%

Net profit expected to be seen at Rs 12,583 crore versus of Rs 14,205 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 05.02.2024: APLLTD, ASHOKLEY, AVANTIFEED, BAJAJCON, BAJAJELEC, BANCOINDIA, BHARTIARTL, CHOLAHLDNG, GET&D, IDEAFORGE, LINDEINDIA, MANINFRA, ORIENTCEM, PARADEEP, SPARC, SUVENPHAR, TAJGVK, TRITURBINE, TVSSCS, VBL, VIJAYA, VRLLOG

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)