મુંબઈ, 9 જૂનઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.59,934ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,965 અને નીચામાં રૂ.59,839 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.36 વધી રૂ.59,927ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.21 વધી રૂ.48,229 અને ગોલ્ડ-પેટલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.5 વધી રૂ.5,989ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જુલાઈ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.73 વધી રૂ.59,882ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. 63,658 સોદાઓમાં રૂ.3,526.28 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 4,27,289 સોદાઓમાં કુલ રૂ.34,141.76 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,718.52 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 27413.18 કરોડનો હતો. ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.73,860ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.74,130 અને નીચામાં રૂ.73,548 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.273 વધી રૂ.73,943 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.291 વધી રૂ.73,873 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.281 વધી રૂ.73,883 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.10 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે તાંબુ જૂન વાયદો રૂ.724.70ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.35 વધી રૂ.727.35 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 વધી રૂ.205.70 તેમ જ સીસું જૂન કોન્ટ્રેક્ટ કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.183ના ભાવ થયા હતા. જસત જૂન કોન્ટ્રેક્ટ કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.216ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જૂન વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.15 વધી રૂ.205.85 સીસુ-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.10 વધી રૂ.182.90 જસત-મિની જૂન વાયદો રૂ.0.10 વધી રૂ.215.85 બોલાઈ રહ્યો હતો. 9,977 સોદાઓમાં રૂ.1,149.68 કરોડના વેપાર થયા હતા.

ક્રૂડ જૂન વાયદો રૂ. 2 વધી રૂ. 5905ના મથાળે રહ્યો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર ક્રૂડ તેલ જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,863ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.5,920 અને નીચામાં રૂ.5,834 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.2 વધી રૂ.5,905 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન વાયદો રૂ.5 વધી રૂ.5,906 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જૂન વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.192ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.10 ઘટી રૂ.189.80 અને નેચરલ ગેસ-મિની જૂન વાયદો 3 ઘટી 190 બોલાઈ રહ્યો હતો. 53,939 સોદાઓમાં રૂ.2,031.44 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કોટન જૂન વાયદો રૂ. 280 ઘટી રૂ. 58960ના સ્તરે રહ્યો

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે કોટન ખાંડી જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.59,040ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,200 અને નીચામાં રૂ.58,880 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.280 ઘટી રૂ.58,960ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.7.90 ઘટી રૂ.905.30 બોલાયો હતો. રૂ.11.12 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.6,719 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 27413.18 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,276.83 કરોડનાં 2,131.662 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,249.45 કરોડનાં 303.976 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,076.78 કરોડનાં 18,29,480 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.954.66 કરોડનાં 4,97,48,250 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.139.19 કરોડનાં 6,755 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.22.85 કરોડનાં 1,250 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.685.83 કરોડનાં 9,443 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.301.81 કરોડનાં 13,967 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.5.40 કરોડનાં 912 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.5.72 કરોડનાં 63 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.