2021માં 60 IPO મારફત ₹118723 કરોડ એકત્ર થયા હતા

લિસ્ટિંગ ગેઇન આગલાં વર્ષના 32.19 ટકાથી ઘટી 10 ટકા થયો

સૌથી વધુ લિસ્ટિંગ ગોઇન ડીસીએક્સ સિસ્ટમમાં 49 ટકા નોંધાયું

2022માં 85 ઓફર ડોક્યુમેન્ટ્સ ફાઇલ થયાં ગત વર્ષે 128 હતા

અમદાવાદઃ 2022માં 40 કંપનીઓએ IPO મારફત રૂ. 59412 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. તે પૈકી એકલા એલઆઇસીના IPOએ જ 35 ટકા એટલેકે રૂ. 20557 કરોડ એકત્ર કર્યા છે. પ્રાઇમરી માર્કેટમાંથી ઓવરઓલ ફંડ રેઇઝ કરવાનું પ્રમાણ 2021ના રૂ. 202048 કરોડ સામે 55 ટકાના ઘટાડા સાથે રૂ. 90995 કરોડ રહ્યું હોવાનું જોવા મળ્યું છે.

પ્રાઇમરી માર્કેટમાંથી એકત્ર ફંડ એક નજરે (આંકડા રૂ. કરોડમાં)

YearIPOs
(incl.
SME
IPOs)
FPOs
(incl.
SME
FPOs)
OFS(SE)QIPs
(incl.
InvIT/
ReIT-QIPs)
InvITs/
ReITs
Total
Equity
Public Bonds
(incl.
InvIT/ReIT-Public Debt)
Total Equity
+ Bonds
2022   61,286      4,314   11,269        12,960  1,166      90,995            8,001     98,997
20211,19,469          29   22,912    41,997 17,641 2,02,048    16,262 2,18,310
2020   26,772   15,024   20,901    84,501 29,715 1,76,914      8,281 1,85,194
2019   12,985          11   25,999    35,238   8,008    82,241    18,637 1,00,878
2018   33,246           –     10,672    16,587   3,145    63,651    30,701    94,352
2017   68,827          12   18,094    61,148   7,283 1,60,032      6,511 1,66,543
2016   27,031            9   13,066      4,712          –      44,819    41,827    86,646
2015   13,874           –     35,566    19,065          –      68,505    21,547    90,053
2014     1,468        497     5,011    31,684          –      39,078    24,216    63,295
2013     1,619     6,959   23,964      8,075          –      45,440    34,643    80,083
2012     6,938           –     23,769      4,705          –      36,253    23,365    59,619

Source: primedatabase

27 કંપનીઓની રૂ. 37000 કરોડની એપ્રૂવલ લેપ્સ થઇ ગઇ

7 કંપનીએ રૂ. 4200 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના માંડી વાળી

40માંથી 17 IPO માત્ર છેલ્લા બે માસમાં યોજાયા

રિટેલ રોકાણકારોનું સબસ્ક્રીપ્શન 22 ટકા ઘટી રૂ. 46437 કરોડ

2022ના નોંધપાત્ર IPO એક નજરે

કંપનીરૂ. કરોડ
LIC20557
Delhivery5235
Adani Wilmar3600
Source: primedatabase