અમદાવાદ, 13 જુલાઇ

સંવર્ધન પર જેફરી: કંપની પર ખરીદવા માટે અપગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 115 (પોઝિટિવ)

ઇન્ડસઇન્ડ બેંક પર MS: બેંક પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1725 (પોઝિટિવ)

બર્નસ્ટીન TCS પર: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3650 (નેચરલ)

જેપી મોર્ગન TCS પર: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2650 (નેચરલ)

નોમુરા/ TCS: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2800 (નેચરલ)

TCS પર જેફરી: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3450 (નેચરલ)

HCL ટેક પર જેફરી: કંપની પર હોલ્ડ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1250 (નેચરલ)

બર્નસ્ટીન HCL ટેક પર: કંપની પર બજારનું પ્રદર્શન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1000 (નેચરલ)

HCL ટેક પર મેક્વેરી: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1520 (નેચરલ)

HCL ટેક પર સ્પાર્ક: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1080 (નેચરલ)

નોમુરા પર HCL ટેક: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1090 (નેચરલ)

જેપી મોર્ગન HCL ટેક પર: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 900 (નેગેટિવ)

આઈશર મોટર્સ પર જેપી મોર્ગન: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમતમાં ઘટાડો રૂ. 3050  (નેગેટિવ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)