અમદાવાદ, 19 એપ્રિલ

JP Morgan on Coal India: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 290/Sh (Positive)

Citi on Just Dial: Maintains Buy on Company, target price at Rs 815/sh (Positive)

Kotak on Titan: Maintains Buy on Company, target price at Rs 2700/sh (Positive)

B&K on TWL: Initiate Buy on Company, target price at Rs 404/Sh (Positive)

MS on IGL: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 540/Sh (Positive)

MS on ICICI GI: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 1400/Sh (Positive)

JP Morgan on ICICI GI: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 1160/Sh (Neutral)

Jefferies on ICICI GI: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 1560/Sh (Neutral)

UBS on ICICI GI: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1445/Sh (Neutral)

UBS on Zomato: Maintain Buy on Company, target price at Rs 80/sh (Neutral)

Macquarie on USL: Maintains Underperform on company, target price at Rs 650/sh (Neutral)

CLSA on TVS Motors: Maintains Sell on Company, target price at Rs 1049/sh (Neutral)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)