અમદાવાદ, 17 એપ્રિલઃ HDFC બેંક લિમિટેડે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક અને વર્ષ માટે જાહેર કરેલાં પરીણામો અનુસાર બેંકની ત્રિમાસિક એકીકૃત ચોખ્ખી આવક 20.3% વધીને ₹34,552.8 કરોડ થઈ છે, જે માર્ચ 2022ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિકમાં ₹ 28,733.9 કરોડ હતી. 31 માર્ચ, 2023ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે એકીકૃત ચોખ્ખો નફો 31 માર્ચ, 2022ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળાની તુલનામાં 20.6% વધુ ₹12,594.5 કરોડ છે. 31 માર્ચ, 2023ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે શેર દીઠ કમાણી ₹22.6 અને 31 માર્ચ, 2023ના રોજ શેર દીઠ બુક વેલ્યુ ₹518.7 હતી. 31 માર્ચ, 2023ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે એકીકૃત ચોખ્ખો નફો ₹45,997.1 કરોડ હતો, જે 31 માર્ચ, 2022 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ કરતાં 20.9% વધુ હતો. બેંકની ચોખ્ખી આવક 31 માર્ચ 2023ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિકમાં 21.0% વધીને ₹ 32,083.0 કરોડ થઈ છે, જે 31 માર્ચ 2023ના પૂરા થયેલા ત્રિમાસિકમાં ₹ 26,509.8 હતી.

વાર્ષિક ધોરણે બેન્કનો નફો 19.3 ટકા વધી રૂ. 44108.7 કરોડ

31 માર્ચ, 2023ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે બેંકે ₹192,800.4 કરોડની કુલ આવક મેળવી, જેની તુલનામાં 31 માર્ચ, 2022ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષમાં ₹157,263.0 કરોડ આવક થઈ હતી. 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે ચોખ્ખી આવક (ચોખ્ખી વ્યાજ આવક વત્તા અન્ય આવક) ₹118,057.1 કરોડ હતી, જે 31 માર્ચ, 2022ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે ₹101,519.5 કરોડ હતી. 31 માર્ચ, 2023ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે ચોખ્ખો નફો ₹44,108.7 કરોડ હતો, જે 31 માર્ચ, 2022ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ કરતાં 19.3% વધુ છે.

શેરદીઠ રૂ. 1ની કિંમત ઉપર રૂ. 19નું ડિવિડન્ડ જાહેર

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે ₹1 ના ઈક્વિટી શેર દીઠ ₹19.0  ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી હતી, જે અગાઉના વર્ષ માટે ₹1ના ઈક્વિટી શેર દીઠ ₹15.5 હતી. આ ડિવિડન્ડ આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં શેરધારકોની મંજૂરીને આધીન રહેશે.

HDFC સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ (HSL) એ 31 માર્ચ, 2023ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિકમાં HSLની કુલ આવક ₹486.1 કરોડ હતી, જે 31 માર્ચ, 2022 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિકમાં ₹509.7 કરોડ હતી. ત્રિમાસિકમાં કર પછીનો નફો ₹193.8 કરોડ હતો, જે 31 માર્ચ, 2022 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિકમાં ₹235.6 કરોડ હતો.

HDB ફાયનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ (HDBFSL)31 માર્ચ, 2023ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક માટે ચોખ્ખી આવક ₹2,262.5 કરોડ હતી જે 31 માર્ચ, 2022ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિકમાં ₹2,141.4 કરોડ હતી એટલે કે તેમાં આ વર્ષે  5.7%નો વધારો દર્શાવે છે. 31 માર્ચ, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક માટે કર પછીનો નફો ₹545.5 કરોડ હતો જે 31 માર્ચ, 2022 ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં ₹427.1 કરોડ હતો, જેમાં પણ 27.7% નો વધારો જોવા મળ્યો છે.