અમદાવાદ, 10 ઓગસ્ટઃ ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડ એ આજે ​​30 જૂન, 2023 ના રોજ પૂરા થયેલા ક્વાર્ટર માટે નાણાકીય પરિણામો જાહેર કર્યા હતા. તે અનુસાર કંપનીની કામગીરી આવકો 13 ટકા વધી રૂ. 6510 કરોડ થઇ છે. કંપનીનો EBITDA 9 ટકા વધી ₹ 1,270 કરોડ નોંધાયો છે.

કામગારીમાંથી આવકો 13 ટકા વધી રૂ. 7328 કરોડ ( 6,510 કરોડ)

EBITDA: Q1 FY 2023-24માં 9 ટકા વધી ₹ 1,270 કરોડ (₹ 1,169 કરોડ)

કુલ વ્યાપક આવક 6 ટકા વધી રૂ. 534 કરોડ (રૂ. 503 કરોડ)

કંપનીની કામગીરી એક નજરેઃ ગેસ-આધારિત પાવર પ્લાન્ટ્સમાં મર્ચન્ટ પાવર વેચાણના યોગદાનમાં વધારો થયો છે. સુધારાને કારણે લાઇસન્સ પ્રાપ્ત વિતરણ વ્યવસાયો તરફથી યોગદાનમાં વધારો થયો છે. કંપની પાસે 4,281 મેગાવોટની એકંદર સ્થાપિત ઉત્પાદન ક્ષમતા છે જેમાં 2,730 મેગાવોટ ગેસ આધારિત ક્ષમતા, 1,189 મેગાવોટ નવીનીકરણીય ક્ષમતા અને 362 મેગાવોટ કોલસા આધારિત ક્ષમતા. વધુમાં, 758 મેગાવોટના રિન્યુએબલ પ્રોજેક્ટ્સ વિકાસ હેઠળ છે.