અમદાવાદ, 19 ઓક્ટોબર

ICICI લોમ્બાર્ડ /HSBC: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1578. (પોઝિટિવ)

ICICI લોમ્બાર્ડ / CLSA: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1640. (પોઝિટિવ)

બજાજ ઓટો /BofA: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, રૂ. 5950. (પોઝિટિવ)

ઇન્ડસઇન્ડ બેંક /BofA: બેંક પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1750(પોઝિટિવ)

ઇન્ડસઇન્ડ બેંક/ Emkay: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1825. (પોઝિટિવ)

PayTM/ જેફરી: કંપની પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1300. (પોઝિટિવ)

બજાજ ઓટો/ MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 5449. (પોઝિટિવ)

બજાજ ઓટો / મેક્વેરી: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 5383. (નેચરલ)

ઇન્ડસઇન્ડ બેંક/MS: બેંક પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1775. (પોઝિટિવ)

ઇન્ડસઇન્ડ બેંક/HSBC: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1680. (પોઝિટિવ)

ICICI લોમ્બાર્ડ/ મેક્વેરી: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 995. (નેચરલ)

LTI માઇન્ડટ્રી /બર્નસ્ટીન: કંપની પર બજારનું પ્રદર્શન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 4760 (નેચરલ)

વિપ્રો/HSBC: કંપની પર હોલ્ડ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 350. (નેગેટિવ)

વિપ્રો/નોમુરા: કંપની પર હોલ્ડ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 400 (નેગેટિવ)

વિપ્રો/સિટી: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 360 (નેગેટિવ)

વિપ્રો/BofA: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 350 (નેગેટિવ)

વિપ્રો/GS: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 380 (નેગેટિવ)

LTI માઇન્ડટ્રી / નોમુરા: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, રૂ 4510 લક્ષ્ય. (નેગેટિવ)

CAMS/ Citi: કંપની પર વેચાણ શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2200. (નેગેટિવ)

Citi /KFIN: કંપની પર વેચાણ શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 435. (નેગેટિવ)

બંધન બેંક /મેક્વેરી: કંપની પર ન્યુટ્રલ પર ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 230 (પોઝિટિવ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)