અમદાવાદ, 29 સપ્ટેમ્બર

અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ / મેક્વેરી: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 9250 (પોઝિટિવ) પર વધારો

દાલમિયા ભારત / મેક્વેરી: કંપની પર આઉટપરફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2658 (પોઝિટિવ) પર વધારો

ACC / મેક્વેરી: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2128 (પોઝિટિવ) પર વધારો

રેમકો સિમેન્ટ / મેક્વેરી: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 955 પર વધારો (પોઝિટિવ)

L&T / જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3060 (પોઝિટિવ)

ચોલાફિન / જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1350 (પોઝિટિવ)

HSBC / UPL: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 775 (પોઝિટિવ)

શ્રી સિમેન્ટ / મેક્વેરી: કંપની પર તટસ્થતા જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 25149 ઘટાડો કરો. (નેચરલ)

અંબુજા: / મેકક્વેરી કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 480 પર ઘટાડો કરો. (નેચરલ)

નવીન ફ્લોરિન/ MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 4951 (નેચરલ)

IT સેક્ટર / નોમુરા: નબળા માંગના વલણ પર IT સેક્ટર પર સાવચેતીભર્યું વલણ જાળવી રાખે છે (નેગેટિવ)

નોમુરા / LTTS: કંપની પર ન્યુટ્રલ પર ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 4300 (નેગેટિવ)

નોમુરા / ટેક એમ: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ પર ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1010 (નેગેટિવ)

બિરલાસોફ્ટ/  નોમુરા: કંપની પર ન્યુટ્રલ પર ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 530 (નેગેટિવ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)