અમદાવાદ, 16 ઓક્ટોબર

PayTM /GS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1250 (પોઝિટિવ)

ઇન્ફોએજ/ એમ્બિટ: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 5500 (પોઝિટિવ)

ICICI Pru /CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 700 (પોઝિટિવ)

HDFC લાઇફ / CLSA: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ પર અપગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 725પર વધારો. (પોઝિટિવ)

HDFC લાઇફ/ નોમુરા: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 800 (પોઝિટિવ)

HDFC લાઇફ/ જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 800 (પોઝિટિવ)

HDFC લાઇફ / HSBC: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 790 (પોઝિટિવ)

HDFC લાઇફ / મૅક્વેરી: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 556 (નેચરલ)

D માર્ટ /જેફરી: કંપની પર પ્રદર્શન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3850 (નેચરલ)

TCS / MS: કંપની પર સમાન વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3590 (નેચરલ)

નોમુરા /MPhasis: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2120 (નેચરલ)

એપોલો ટાયર / MS: કંપની પર સમાન વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 398પર ઘટાડો કરો. (નેચરલ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)