અમદાવાદ, 25 ઓગસ્ટ

 પાવર ગ્રીડ પર MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 278(પોઝિટિવ)

બજાજ ફાઇનાન્સ પર નોમુરા: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 8700 (પોઝિટિવ)

બજાજ ફિનસર્વ પર નોમુરા: કંપની પર ખરીદવા માટે અપગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1815(પોઝિટિવ)

રિલાયન્સ ઇન્ડ પર MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2821(પોઝિટિવ)

બિરલાસોફ્ટ પર નોમુરા: કંપની પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 610 (પોઝિટિવ)

Citi / PB Fintech: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1000(પોઝિટિવ)

સિટી ઓન એપ્ટસ વેલ્થ: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 350 (પોઝિટિવ)

Citi on MPhasis: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2120(નેચરલ)

LTTS પર MS: કંપની પર ઓછું વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2900(નેચરલ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)