અમદાવાદ, 25 જાન્યુઆરીઃ Q3FY24 EARNING માટેની સિઝન અંતિમ તબક્કામાં પહોંચવા સાથે રોજ 200- 300 કંપનીઓ દ્વારા પરીણામોની જાહેરાત થઇ રહી છે. તે પૈકી મહત્વની અને માર્કેટમાં એક્ટિવ કંપનીઓ દ્વારા જારી થનારા પરીણામો અંગે નિષ્ણાતો, પંડિતો, અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ અને ફંડ હાઉસ દ્વારા જારી કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ અર્થે રજૂ કરીએ છીએ.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 25.01.2024: ACC, ADANIPOWER, AEROFLEX, ASAHIINDIA, AUBANK, CHOLAFIN, CYIENT, DBCORP, ELECON, EQUITASBNK, HINDPETRO, IEX, IFBIND, IGL, INTELLECT, IONEXCHANG, JSWSTEEL, KABRAEXTRU, KFINTECH, LTFOODS, MAHSCOOTER, MANYAVAR, NOVARTIND, PNB, PRIVISCL, SBFC, SBICARD, SBILIFE, SHAKTIPUMP, SHRIRAMFIN, SWARAJENG, SYNGENE, TATATECH, TVSHLTD, VEDL, WELSPLSOL

AUBANK

NII expected at Rs 1278 crore versus Rs 1152 crore

EBIT expected to be seen at Rs 659 crore versus Rs 555 crore

EBIT margin expected to be seen at 38.0% versus 21.2%

Net profit expected to be seen at Rs 406 crore versus of Rs 392 crore

CHOLAFIN

Revenue expected at Rs 2210 crore versus Rs 1598 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1481 crore versus Rs 1027 crore

EBIT margin expected to be seen at 59.9% versus 56.1%

Net profit expected to be seen at Rs 830 crore versus of Rs 684 crore

CYIENT

Revenue expected at Rs 1713 crore versus Rs 1778 crore

EBIT expected to be seen at Rs 258 crore versus Rs 260 crore

EBIT margin expected to be seen at 15.06% versus 14.6%

Net profit expected to be seen at Rs 185 crore versus of Rs 178 crore

HINDPETRO

Revenue expected at Rs 98,130 crore versus Rs 95,752 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 824 crore versus Rs 8240 crore

EBITDA margin expected to be seen at 0.83% versus 8.80%

Net profit expected to be seen at Rs 368 crore versus of Rs 5827 crore

IGL

Revenue expected at Rs 3493 crore versus Rs 3458 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 639 crore versus Rs 656 crore

EBITDA margin expected to be seen at 14.4% versus 18.4%

Net profit expected to be seen at Rs 454 crore versus of Rs 535 crore

JSW STEEL

Revenue expected at Rs 42,225 crore versus Rs 39,134 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 6484 crore versus Rs 4547 crore

EBITDA margin expected to be seen at 15.36% versus 11.62%

Net profit expected to be seen at Rs 1754 crore versus of Rs 474 crore

PNB

NII expected at Rs 10,111 crore versus Rs 9179 crore

EBIT expected to be seen at Rs 6288 crore versus Rs 5715 crore

EBIT margin expected to be seen at 45.5% versus 45.6%

Net profit expected to be seen at Rs 2072 crore versus of Rs 628 crore

SBI LIFE

Premium Income expected at Rs 19,740 crore versus Rs 19,330 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1440 crore versus Rs 1510 crore

EBITDA margin expected to be seen at 28.8% versus 27.8%

Net profit expected to be seen at Rs 400 crore versus of Rs 300 crore

SBI CARD

NII expected at Rs 1326 crore versus Rs 1044 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1560 crore versus Rs 1217 crore

EBIT margin expected to be seen at 38.7% versus 34.7%

Net profit expected to be seen at Rs 575 crore versus of Rs 509 crore

SHRIRAMFIN

NII expected at Rs 4801 crore versus Rs 4062 crore

EBIT expected to be seen at Rs 3682 crore versus Rs 3334 crore

EBIT margin expected to be seen at 72.3% versus 72.8%

Net profit expected to be seen at Rs 1497 crore versus of Rs 1798 crore

VEDL

Revenue expected at Rs 33,758 crore versus Rs 37,351 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 7563 crore versus Rs 7067 crore

EBITDA margin expected to be seen at 22.4% versus 18.9%

Net profit expected to be seen at Rs 830 crore versus of Rs 684 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 27.01.2024: APLAPOLLO, BEPL, CRAFTSMAN, DODLA, LODHA, OLECTRA, SANGHIIND, UTKARSHBNK, YESBANK, ZENTEC

LODHA

Revenue expected at Rs 2441 crore versus Rs 1773 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 604 crore versus Rs 403 crore

EBITDA margin expected to be seen at 24.7% versus 22.7%

Net profit expected to be seen at Rs 337 crore versus of Rs 404 crore

YES BANK

NII expected at Rs 1326 crore versus Rs 1044 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1560 crore versus Rs 1217 crore

EBIT margin expected to be seen at 38.7% versus 34.7%

Net profit expected to be seen at Rs 575 crore versus of Rs 509 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 29.01.2024: ADANIGREEN, APOLLOPIPE, BAJFINANCE, BEL, BPCL, CSBBANK, GAIL, GATEWAY, HERITGFOOD, ITC, JINDRILL, LATENTVIEW, LGBBROSLTD, MAHLOG, MAHSEAMLES, MARICO, MUTHOOTMF, NAM-INDIA, NELCAST, NTPC, NUVOCO, PETRONET, RRKABEL, TATAINVEST, UTIAMC, VENUSPIPES, VOLTAMP, XPROINDIA

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)