અમદાવાદ, 14 ફેબ્રુઆરીઃ આજે CROMPTON, GLENMARK, IPCALAB, M&M, NMDC સહિત સંખ્યાબંધ કંપનીઓના ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર માટેના પરીણામો જાહેર થશે. તે પૈકી પસંદગીની કંપનીઓ અંગે અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ, ફંડ હાઉસ દ્વારા કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે રજૂ કરીએ છીએ.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 14.02.2024: AAREYDRUGS,  AARVEEDEN, ABFRL,  AKSHOPTFBR,  ALANKIT,  ALEMBICLTD,  ALFL,  ARIES,  ASHAI,  ASHAPURMIN,  AXISCADES,  BGRENERGY,  CAPACITE,  CONFIPET, CROMPTON, DCAL,  DCW, EMMBI,  EROSMEDIA,  ESTER,  ETHOSLTD,  EUREKAFORBE,  GATEWAY,  GENESYS,  GLENMARK,  GREENPOWER,  GRPLTD,  GSPL,   GUFICBIO,  GUJAPOLLO,  GVKPIL,  HARDWYN,  HGS,  HPL,  IBULHSGFIN,  INDIAHOME,  INDIANACRY,  IPCALAB,  JAYBARMARU,  JINDALPHOT,  JINDALPOLY,  JPOLYINVST,  JTEKTINDIA,  JYOTICNC,  KDDL, KIRLOSBROS,  KPIGREEN,  LIBERTSHOE,  M&M,  MUFTI,  MUKTAARTS,  MUTHOOTFIN,  NATCOPHARM,  NFL,  NH,  NMDC,  PCJEWELLER,  POLYPLEX,  POLYTEX,  PTC,   RAJESHEXPO,  RANASUG,  RELCAPITAL,  SANWARIA,  SHIVAMAUTO,  SHRIRAMPPS,  SNOWMAN,  SOLARA,  SUCROSA,  SUNTV, SUPERHOUSE, TFCILTD, UCAL, VIVIMEDLAB,   WATERBASE, WOCKPHARMA, YATRA, ZEELEARN

ABFRL

Revenue expected at Rs 4042 crore versus Rs 3588 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 515 crore versus Rs 435 crore

EBITDA margin expected to be seen at 12.74% versus 12.14%

Net loss expected to be seen at Rs 34 crore versus profit of Rs 15 crore

CROMPTON

Revenue expected at Rs 1708 crore versus Rs 1516 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 170 crore versus Rs 152 crore

EBITDA margin expected to be seen at 9.95% versus 10.05%

Net profit expected to be seen at Rs 99 crore versus of Rs 85 crore

GLENMARK

Revenue expected at Rs 3552 crore versus Rs 3392 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 591 crore versus Rs 620 crore

EBITDA margin expected to be seen at 16.63% versus 18.28%

Net profit expected to be seen at Rs 254 crore versus of Rs 238 crore

IPCALAB

Revenue expected at Rs 2131 crore versus Rs 1546 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 344 crore versus Rs 215 crore

EBITDA margin expected to be seen at 16.14% versus 13.96%

Net profit expected to be seen at Rs 161 crore versus of Rs 107 crore

MUTHOOTFIN

 NII expected at Rs 1959 crore versus Rs 1753 crore

Operating profit expected to be seen at Rs 1367 crore versus Rs 1262 crore

Net profit expected to be seen at Rs 1018 crore versus of Rs 902 crore

M&M

Revenue expected at Rs 25400 crore versus Rs 21653 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 3225 crore versus Rs 2814 crore

EBITDA margin expected to be seen at 13% versus 12.6%

Net profit expected to be seen at Rs 2353 crore versus of Rs 1528 crore

NMDC

Revenue expected at Rs 5254 crore versus Rs 3720 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1858 crore versus Rs 1140 crore

EBITDA margin expected to be seen at 35.36% versus 30.66%

Net profit expected to be seen at Rs 1534 crore versus of Rs 912 crore

SUNTV

Revenue expected at Rs 900 crore versus Rs 886 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 591 crore versus Rs 584 crore

EBITDA margin expected to be seen at 65.67% versus 65.88%

Net profit expected to be seen at Rs 433 crore versus of Rs 425 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 15.02.2024ઃ BALLARPUR, EPACK, RSYSTEMS

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)