અમદાવાદ, 16 જાન્યુઆરીઃ

Q3FY24 EARNING CALENDAR 16.01.2024: FEDERALBNK, GOACARBON, HATHWAY, HDFCBANK, HSCL, ICICIGI, ISEC, JINDALSAW, LTTS, MAHABANK, MAPMYINDIA, NETWORK18, NEWGEN, TV18BRDCST

FEDERALBANK

NII expected at Rs 2130 crore versus Rs 1957 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1369 crore versus Rs 1274 crore

EBIT margin expected to be seen at 64.33% versus 65.13%

Net profit expected to be seen at Rs 927 crore versus of Rs 803 crore

HDFCBANK

NII expected at Rs 28,345 crore versus Rs 22,987 crore

EBIT expected to be seen at Rs 23,563 crore versus Rs 19,024 crore

EBIT margin expected to be seen at 58.94% versus 60.42%

Net profit expected to be seen at Rs 15,673 crore versus of Rs 12,259 crore

ICICI GI

Gross Premium Writ expected at Rs 6494 crore versus Rs 5599 crore

EBIT expected to be seen at Rs 10.4 crore versus Rs 485 crore

EBIT margin expected to be seen at 0.22% versus 11.13%

Net profit expected to be seen at Rs 491 crore versus of Rs 352 crore

LTTS

Rupee Revenue expected at Rs 2444 crore versus Rs 2386 crore

EBIT expected to be seen at Rs 421 crore versus Rs 407 crore

EBIT margin expected to be seen at 17.22% versus 17.08%

Net profit expected to be seen at Rs 315 crore versus of Rs 331 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 17.01.2024: ALOKINDS, ASIANPAINT, GANESHHOUC, HAPPSTMNDS, ICICIPRULI, IIFL, LTIM, MOSCHIP, OFSS, SDBL, SSWL

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)