અમદાવાદ, 9 મે

NIFTY18264BANK NIFTY43284IN FOCUS (B)
S118147S142903UNO INDIA (B)
S218031S242523BHARTI AIRTL (B)
R118334R143542CIPLA (B)
R118404R243799TORRNTPHARMA (B)

STOCK IN FOCUS

Uno Minda (CMP 530)

We have a BUY rating on UNOMINDA, with a Target Price of Rs650.

Intraday Picks

BHARTIARTL (PREVIOUS CLOSE: RS794) BUY

For today’s trade, long position can be initiated in the range of Rs791-787 for the target of Rs804 with a strict stop loss of Rs781.

CIPLA (PREVIOUS CLOSE: RS933) BUY

For today’s trade, long position can be initiated in the range of Rs928-923 for the target of Rs948 with a strict stop loss of Rs918.

TORNTPHARM (PREVIOUS CLOSE: RS1,667) BUY

For today’s trade, long position can be initiated in the range of Rs1,656-1,648 for the target of Rs1,690 with a strict stop loss of Rs1,634.

(Market Lens by Reliance Securities)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)