મુંબઈ, 24 એપ્રિલઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.59,865ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,937 અને નીચામાં રૂ.59,701ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.12 વધી રૂ.59,857ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.38 વધી રૂ.48,091 અને ગોલ્ડ-પેટલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.22 વધી રૂ.6,005ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની મે વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.11 વધી રૂ.59,821ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.74,512ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.74,750 અને નીચામાં રૂ.74,120ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.80 ઘટી રૂ.74,574ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.153 ઘટી રૂ.74,302 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.148 ઘટી રૂ.74,338 બોલાઈ રહ્યો હતો.

સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં સીમિત રેન્જમાં વધઘટઃ ક્રૂડ તેલ

વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,24,252 સોદાઓમાં કુલ રૂ.17,264.88 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.8,210.62 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 9031.96 કરોડનો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 75,487 સોદાઓમાં રૂ.5,670.41 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે તાંબુ એપ્રિલ વાયદો રૂ.758.40ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.90 ઘટી રૂ.756.35 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.75 ઘટી રૂ.210.55 તેમ જ સીસું એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 વધી રૂ.182ના ભાવ થયા હતા. જસત એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3.15 ઘટી રૂ.238ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની એપ્રિલ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.70 ઘટી રૂ.210.90 સીસુ-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.10 ઘટી રૂ.181.95, જસત-મિની એપ્રિલ વાયદો રૂ.3.10 ઘટી રૂ.238.05 બોલાઈ રહ્યો હતો. 12,651 સોદાઓમાં રૂ.1,304.37 કરોડના વેપાર થયા હતા.

કોટન-ખાંડીના વાયદાના ભાવમાં રૂ.380ની નરમાઈ, મેન્થા તેલમાં સુધારાનો સંચાર

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,356ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,405 અને નીચામાં રૂ.6,314ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.20 ઘટી રૂ.6,378 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની મે વાયદો રૂ.18 ઘટી રૂ.6,377 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ એપ્રિલ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.181ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.20 ઘટી રૂ.179.90 અને નેચરલ ગેસ-મિની એપ્રિલ વાયદો 3.1 ઘટી 179.9 બોલાઈ રહ્યો હતો. 34,084 સોદાઓમાં રૂ.1,179.22 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે રૂ.56.62 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.62,240ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,400 અને નીચામાં રૂ.61,600ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.380 ઘટી રૂ.61,740ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.11.20 વધી રૂ.959.60 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાંરૂ.8,211 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.9031.96 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,459.02 કરોડનાં 4,106.352 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,211.39 કરોડનાં 428.068 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.459.21 કરોડનાં 7,21,930 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.720.01 કરોડનાં 3,72,30,750 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.290.99 કરોડનાં 13,777 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.65.90 કરોડનાં 3,583 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.498.51 કરોડનાં 6,558 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.448.97 કરોડનાં 18,654 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.43 કરોડનાં 6,864 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.13.62 કરોડનાં 140.4 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.