અમદાવાદ, 28 ઓગસ્ટ

HAL / MS: કંપની પર વધુ  વેઇટેજ જાળવી રાખો, ટાર્ગેટ કિંમત રૂ. 3471 પર વધારો (પોઝિટિવ)

MS પર Zomato: કંપની પર વધુ  વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 115 (પોઝિટિવ)

ડિક્સન / MS: કંપની પર ઓછું  વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 4033 પર વધારો (પોઝિટિવ)

BPCL /MS: કંપની પર વધુ  વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 485 (પોઝિટિવ)

M&M FIN/ CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 360 (પોઝિટિવ)

Reliance Ind /CLSA: બાય ઓન કંપની જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3060 (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક પર GS: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2087 (પોઝિટિવ)

MS પર MPhasis: કંપની પર સમાન  વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2400 (ન્યૂટ્રલ)

MS પર Indostar: કંપની પર ઓછું  વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 127 (ન્યૂટ્રલ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)