અમદાવાદ, 12 જાન્યુઆરીઃ આજે HCLTECH, HDFCLIFE, WIPRO, TATAMETALIના પરીણામ જાહેર થશે. એચસીએલ ટેકનો.ની આવકો વધવા સાથે ચોખ્ખો નફો પણ વધવાની ધારણા છે. વીપ્રોની આવકો ફ્લેટ ટૂ નેગેટિવ રહેવા સાથે ચોખ્ખો નફો પણ સ્ટેબલ કે નેગેટિવ રહી શકે છે. તે ઉપરાંત આજે જાહેર થનારા મહત્વના કંપની પરીણામો ઉપર પણ માર્કેટની વોચ રહેશે. તેથી સ્ટોક સ્પેસિફિક એપ્રોચ અને સ્ટોપલોસ હાથવગો હોવો સારો ગણાશે.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 12.01.2024: AMAL, BBL, DEN, HCLTECH, HDFCLIFE, HITECH, JTLIND, TATAMETALI, WIPRO

HCLTECH

Rupee Revenue expected at Rs 28,099 crore versus Rs 26,672 crore

EBIT expected to be seen at Rs 4919 crore versus Rs 5310 crore

EBIT margin expected to be seen at 17.51% versus 18.44%

Net profit expected to be seen at Rs 4142 crore versus of Rs 3832 crore

HDFCLIFE

Revenue expected at Rs 15,669 crore versus Rs 19,657 crore

EBIT expected to be seen at Rs 603 crore versus Rs 228 crore

EBIT margin expected to be seen at 3.84% versus 1.16%

Net profit expected to be seen at Rs 416 crore versus of Rs 316 crore

WIPRO

Revenue expected at Rs 22,090 crore versus Rs 22,515 crore

EBIT expected to be seen at Rs 3253 crore versus Rs 3307 crore

EBIT margin expected to be seen at 14.72% versus 14.69%

Net profit expected to be seen at Rs 2647 crore versus of Rs 2646 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 13.01.2024: DMART, JRELTD, WARDINMOBI

DMART

Rupee Revenue expected at Rs 14,005 crore versus Rs 11,304 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1280 crore versus Rs 965 crore

EBITDA margin expected to be seen at 9.14% versus 8.53%

Net profit expected to be seen at Rs 754 crore versus of Rs 590 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 15.01.2024: BCG, FEDFINA, JAIBALAJI, JIOFIN, KESORAMIND, NELCO, PCBL, RIIL, SURAJEST

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)