અમદાવાદ, 23 જાન્યુઆરીઃ પોલિટિકલ માહોલ જામતો જાય છે. સાથે સાથે ક્યૂ-3 કંપની પરીણામોની જાહેરાતો પણ જામતી જઇ રહી છે. આજે મહત્વના કંપની પરીણામો જાહેર થવા જઇ રહ્યા છે. તેને ધ્યાનમા રાખીને માર્કેટ નિષ્ણાતો, બ્રોકરેજ હાઉસિસ, ફંડ હાઉસિસ દ્વારા રજૂ કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 23.01.2024: ATFL, AXISBANK, CGPOWER, CUPID, CYIENTDLM, GANDHAR, GLS, GRANULES, GRAVITA, HAVELLS, ICRA, INDUSTOWER, INFIBEAM, JSWENERGY, KEI, KTKBANK, L&TFH, LLOYDSENGG, MANINDS, MGL, PIDILITIND, POWERINDIA, PURVA, RALLIS, RECLTD, ROUTE, RTNPOWER, SASKEN, SONACOMS, TANLA, TATAELXSI, TIPSINDLTD, UNITDSPR

AXISBANK

NII expected at Rs 12,559 crore versus Rs 11,459 crore

EBIT expected to be seen at Rs 8996 crore versus Rs 9277 crore

EBIT margin expected to be seen at 71.63% versus 80.96%

Net profit expected to be seen at Rs 5974 crore versus of Rs 5853 crore

HAVELLS

Revenue expected at Rs 4523 crore versus Rs 4127 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 463 crore versus Rs 423 crore

EBITDA margin expected to be seen at 10.23% versus 10.26%

Net profit expected to be seen at Rs 317 crore versus of Rs 283 crore

JSWENERGY

Revenue expected at Rs 3085 crore versus Rs 2248 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1456 crore versus Rs 625 crore

EBITDA margin expected to be seen at 47.20% versus 27.80%

Net profit expected to be seen at Rs 502 crore versus of Rs 179 crore

L&TFH

Revenue expected at Rs 2231 crore versus Rs 1990 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1339 crore versus Rs 2555 crore

EBIT margin expected to be seen at 60.01% versus 128.41%

Net profit expected to be seen at Rs 616 crore versus of Rs 960 crore

PIDILITIND

Revenue expected at Rs 3222 crore versus Rs 2997 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 750 crore versus Rs 496 crore

EBITDA margin expected to be seen at 23.27% versus 16.55%

Net profit expected to be seen at Rs 500 crore versus of Rs 304 crore

RECLTD

Revenue expected at Rs 4346 crore versus Rs 3805 crore

EBIT expected to be seen at Rs 4361 crore versus Rs 3456 crore

EBIT margin expected to be seen at 100.73% versus 35.67%

Net profit expected to be seen at Rs 3478 crore versus of Rs 2732 crore

SONACOMS

Revenue expected at Rs 776 crore versus Rs 685 crore

EBIT expected to be seen at Rs 215 crore versus Rs 186 crore

EBIT margin expected to be seen at 27.70% versus 27.15%

Net profit expected to be seen at Rs 123 crore versus of Rs 107 crore

TATAELXSI

Revenue expected at Rs 913 crore versus Rs 881 crore

EBIT expected to be seen at Rs 248 crore versus Rs 238 crore

EBIT margin expected to be seen at 27.16% versus 27.05%

Net profit expected to be seen at Rs 204 crore versus of Rs 200 crore

UNITDSPR

Revenue expected at Rs 2918 crore versus Rs 2778 crore

EBIT expected to be seen at Rs 417 crore versus Rs 371 crore

EBIT margin expected to be seen at 14.29% versus 13.38%

Net profit expected to be seen at Rs 293 crore versus of Rs 362 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 24.01.2024: AARTIDRUGS, BAJAJ-AUTO, BALKRISIND, BDL, BLUEDART, BSOFT, CANBK, CARERATING, CEATLTD, CHALET, CMSINFO, CONCOR, DALBHARAT, DCBBANK, DLF, EXIDEIND, INDIANB, IOB, IOC, ISMTLTD, KOLTEPATIL, LAURUSLABS, PNBGILTS, PNBHOUSING, RAILTEL, RAINBOW, SHARDACROP, TATASTEEL, TECHM, TVSMOTOR, UCOBANK, UJJIVANSFB

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)