અમદાવાદ, 1 ફેબ્રુઆરીઃ આજે એબોટ ઇન્ડિયા, અદાણી એન્ટર., અદાણી પોર્ટ, ઇન્ડિયન હોટલ, TITAN, MPHASIS, RAYMOND સહિત અગ્રણી કંપનીઓના પરીણો જાહેર થશે. અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ, ફંડ હાઉસ, માર્કેટ એનાલિસ્ટ્સ તરફથી અગ્રણી કંપનીઓ માટે વ્યક્ત કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 01.02.2024: AAVAS, ABBOTINDIA, ABCAPITAL, ADANIENT, ADANIPORTS, AETHER, APTUS, BATAINDIA, BAYERCROP, CASTROLIND, CUB, DEEPAKFERT, ECLERX, FIVESTAR, GMMPFAUDLR, GODREJAGRO, GOKEX, GOODLUCK, INDHOTEL, INDIACEM, JWL, LALPATHLAB, MINDACORP, MPHASIS, ORIENTELEC, PRAJIND, PRICOLLTD, PRSMJOHNSN, RAYMOND, RITES, ROLEXRINGS, SONATSOFTW, STERTOOLS, SUMICHEM,  TEXRAIL, THYROCARE, TIINDIA, TITAN, VGUARD, VSTTILLERS, WELENT

ABBOTINDIA

Revenue expected at Rs 1503 crore versus Rs 1326 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 364 crore versus Rs 316 crore

EBITDA margin expected to be seen at 24.2% versus 23.8%

Net profit expected to be seen at Rs 303 crore versus of Rs 246 crore

ADANIENT

Revenue expected at Rs 23,925 crore versus Rs 26,612 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 2673 crore versus Rs 1629 crore

EBITDA margin expected to be seen at 11.1% versus 6.12%

Net profit expected to be seen at Rs 370 crore versus of Rs 820 crore

ADANIPORTS

Revenue expected at Rs 6862 crore versus Rs 4786 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 4087 crore versus Rs 3011 crore

EBITDA margin expected to be seen at 59.5% versus 62.9%

Net profit expected to be seen at Rs 2117 crore versus of Rs 1554 crore

INDIANHOTEL

Revenue expected at Rs 1905 crore versus Rs 1659 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 699 crore versus Rs 597 crore

EBITDA margin expected to be seen at 36.7% versus 35.9%

Net profit expected to be seen at Rs 445 crore versus of Rs 383 crore

MPHASIS

Revenue expected at Rs 3438 crore versus Rs 3325 crore

EBIT expected to be seen at Rs 503 crore versus Rs 506 crore

EBIT margin expected to be seen at 14.6% versus 15.2%

Net profit expected to be seen at Rs 385 crore versus of Rs 391 crore

RITES

Revenue expected at Rs 660 crore versus Rs 677 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 164 crore versus Rs 193 crore

EBITDA margin expected to be seen at 24.8% versus 28.5%

Net profit expected to be seen at Rs 128 crore versus of Rs 147 crore

SONATASOFTW

Revenue expected at Rs 2922 crore versus Rs 1912 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 198 crore versus Rs 164 crore

EBITDA margin expected to be seen at 6.77% versus 7.29%

Net profit expected to be seen at Rs 143 crore versus of Rs 129 crore

TITAN

Revenue expected at Rs 13,175 crore versus Rs 10,875 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1580 crore versus Rs 1330 crore

EBITDA margin expected to be seen at 12.0% versus 12.2%

Net profit expected to be seen at Rs 1085 crore versus of Rs 951 crore

VGUARD

Revenue expected at Rs 1127 crore versus Rs 980 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 93 crore versus Rs 65 crore

EBITDA margin expected to be seen at 8.25% versus 6.71%

Net profit expected to be seen at Rs 54 crore versus of Rs 39 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 02.02.2024: ALKYLAMINE, ANDHRAPAP, AROGRANITE, BANKINDIA, BIKAJI, BIRLACABLE, CENTURYPLY, CENTURYTEX, CLEDUCATE, DALMIASUG, DELHIVERY, DEVYANI, ENGINERSIN, GAEL, GOODYEAR, HIL, INDIAGLYCO, ISGEC, JSWINFRA, JUBLPHARMA,  INDIGO, LICHSGFIN, MAHLIFE, MEDPLUS, METROPOLIS, MHRIL, MOIL, NIITLTD, PANAMAPET, RATEGAIN, SIGNATURE, SUNDRMFAST, TATAMOTORS, TITAGARH, TORNTPHARM, TTKHLTCARE, UJJIVAN, UPL, WHIRLPOOL

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)