અમદાવાદ, 24 જાન્યુઆરીઃ આજે બજાજ ઓટો, કેનરા બેન્ક, લૌરસ લેબ્સ, ટાટા સ્ટીલ, ટેક મહિન્દ્રા, ટીવીએસ મોટર્સ, યુકો બેન્ક સહિત મહત્વની સંખ્યાબંધ કંપનીઓના પરીણામો જાહેર થઇ રહ્યા છે. તેના આધારે માર્કેટ નિષ્ણાતો અને પંડિતોએ વ્યક્ત કરેલી ધારણાઓ રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 24.01.2024: AARTIDRUGS, BAJAJ-AUTO, BALKRISIND, BDL, BLUEDART, BSOFT, CANBK, CARERATING, CEATLTD, CHALET, CMSINFO, CONCOR, DALBHARAT, DCBBANK, DLF, EXIDEIND, INDIANB, IOB, IOC, ISMTLTD, KOLTEPATIL, LAURUSLABS, PNBGILTS, PNBHOUSING, RAILTEL, RAINBOW, SHARDACROP, TATASTEEL, TECHM, TVSMOTOR, UCOBANK, UJJIVANSFB

Bajaj Auto

Revenue expected at Rs 11896 crore versus Rs 9315 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 2356 crore versus Rs 1776 crore

EBITDA margin expected to be seen at 19.8% versus 19.1%

Net profit expected to be seen at Rs 1983 crore versus of Rs 1491 crore

BDL

Revenue expected at Rs 876 crore versus Rs 461 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 210 crore versus Rs 88 crore

EBITDA margin expected to be seen at 23.9% versus 19.2%

Net profit expected to be seen at Rs 199 crore versus of Rs 83 crore

Birla Soft

Revenue expected at Rs 1328 crore versus Rs 1309 crore

EBIT expected to be seen at Rs 180 crore versus Rs 185 crore

EBIT margin expected to be seen at 13.5% versus 14.1%

Net profit expected to be seen at Rs 142 crore versus of Rs 145 crore

CANARA BANK

NII expected at Rs 9034 crore versus Rs 8599 crore

EBIT expected to be seen at Rs 7135 crore versus Rs 6952 crore

EBIT margin expected to be seen at 56.6% versus 55.23%

Net profit expected to be seen at Rs 3552 crore versus of Rs 2881 crore

CONCOR

Revenue expected at Rs 2266 crore versus Rs 2004 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 558 crore versus Rs 430 crore

EBITDA margin expected to be seen at 24.6% versus 21.4%

Net profit expected to be seen at Rs 362 crore versus of Rs 294 crore

DALBHARAT

Revenue expected at Rs 3507 crore versus Rs 3355 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 762 crore versus Rs 645 crore

EBITDA margin expected to be seen at 21.7% versus 19.2%

Net profit expected to be seen at Rs 238 crore versus of Rs 204 crore

DLF

Revenue expected at Rs 1508 crore versus Rs 1494 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 534 crore versus Rs 1336 crore

EBITDA margin expected to be seen at 35.4% versus 89.3%

Net profit expected to be seen at Rs 681 crore versus of Rs 517 crore

EXIDEIND

Revenue expected at Rs 3936 crore versus Rs 3405 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 461 crore versus Rs 400 crore

EBITDA margin expected to be seen at 11.7% versus 11.7%

Net profit expected to be seen at Rs 266 crore versus of Rs 223 crore

IOC

Revenue expected at Rs 173,290 crore versus Rs 205,283 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 9779 crore versus Rs 23,328 crore

EBITDA margin expected to be seen at 5.64% versus 11.36%

Net profit expected to be seen at Rs 6000 crore versus of Rs 13,114 crore

LAURUSLAB

Revenue expected at Rs 1322 crore versus Rs 1544 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 255 crore versus Rs 403 crore

EBITDA margin expected to be seen at 19.2% versus 26.1%

Net profit expected to be seen at Rs 86.7 crore versus of Rs 203 crore

TATASTEEL

Revenue expected at Rs 55,778 crore versus Rs 57,083 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 4942 crore versus Rs 4047 crore

EBITDA margin expected to be seen at 8.8% versus 7.09%

Net profit expected to be seen at Rs 125 crore versus loss of Rs 2384 crore

TECHM

Revenue expected at Rs 12,790 crore versus Rs 12,863 crore

EBIT expected to be seen at Rs 765 crore versus Rs 606 crore

EBIT margin expected to be seen at 5.98% versus 4.71%

Net profit expected to be seen at Rs 617 crore versus of Rs 493 crore

TVSMOTOR

Revenue expected at Rs 8188 crore versus Rs 6545 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 928 crore versus Rs 659 crore

EBITDA margin expected to be seen at 11.3% versus 10.1%

Net profit expected to be seen at Rs 539 crore versus of Rs 353 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 25.01.2024: ACC, ADANIPOWER, AEROFLEX, ASAHIINDIA, AUBANK, CHOLAFIN, CYIENT, DBCORP, ELECON, EQUITASBNK, HINDPETRO, IEX, IFBIND, IGL, INTELLECT, IONEXCHANG, JSWSTEEL, KABRAEXTRU, KFINTECH, LTFOODS, MAHSCOOTER, MANYAVAR, NOVARTIND, PNB, PRIVISCL, SBFC, SBICARD, SBILIFE, SHAKTIPUMP, SHRIRAMFIN, SWARAJENG, SYNGENE, TATATECH, TVSHLTD, VEDL, WELSPLSOL

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)