શનિવાર તા. 20 જાન્યુઆરીના રોજ માર્કેટમાં સવારે 9.15થી 10 કલાક અને 11.30થી 12.30 કલાકના બે સ્પેશિયલ ટ્રેડિંગ સેશન્સ યોજાશે

અમદાવાદ, 19 જાન્યુઆરીઃ આજે HINDUNILVR, HINDZINC, ATUL, CENTRALBK, ULTRACEMCO, WENDT સહિતની કંપનીઓના Q3FY24 પરીણામ જાહેર થશે. તે ઉપરાંત રોકાણકારોનું ખાસ ધ્યાન દોરવાનું કે શનિવાર તા. 20 જાન્યુઆરીના રોજ માર્કેટમાં સવારે 9.15થી 10 કલાક અને 11.30થી 12.30 કલાકના બે સ્પેશિયલ ટ્રેડિંગ સેશન્સ યોજાશે. તેમાં ધ્યાન રહે કે શુકવાર (તા.19) ના લીધેલા શેર શનિવાર (તા.20) ના વેચવા નહિ અને શનિવાર (તા.20) ના લીધેલા શેર સોમવાર (તા. 22) ના વેચવા નહિ. FO ટ્રેડિંગ મા કોઈ નિયમ લાગુ નહિ પડે.

Live trading session on Saturday, January 20, 2024

Session 1: Live trading from Primary Site

Normal Market open time 09:15 hrs
Normal Market close time 10:00 hrs

Session 2: Live trading from DR Site

Normal Market open time 11:30 hrs
Normal Market close time12:30 hrs
Closing Session(12:40-12:50 hrs)

Q3FY24 EARNING CALENDAR 19.01.2024: ATUL, CENTRALBK, CESC, CREDITACC, HATSUN, HINDUNILVR, HINDZINC, KEYCORP, PAYTM, RBLBANK, RELIANCE, SHREDIGCEM, SIGACHI, SUPREMEIND, TEJASNET, ULTRACEMCO, WEBELSOLAR, WENDT

CESC YoY

Revenue expected at Rs 3349 crore versus Rs 3129 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 507 crore versus Rs 496 crore

EBITDA margin expected to be seen at 15.14% versus 15.85%

Net profit expected to be seen at Rs 314 crore versus of Rs 336 crore

HINDZINC YoY

Revenue expected at Rs 7298 crore versus Rs 7866 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 3395 crore versus Rs 3717 crore

EBITDA margin expected to be seen at 46.52% versus 47.25%

Net profit expected to be seen at Rs 1883 crore versus of Rs 2156 crore

HINDUNILVR YoY

Revenue expected at Rs 15324 crore versus Rs 15228 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 3699 crore versus Rs 3537 crore

EBITDA margin expected to be seen at 24.0% versus 23.0%

Net profit expected to be seen at Rs 2669 crore versus of Rs 2505 crore

PAYTM YoY

Revenue expected at Rs 2751 crore versus Rs 2062 crore

EBITDA loss expected to be seen at Rs 180 crore versus Rs 330 crore

Net loss expected to be seen at Rs 238 crore versus of Rs 392 crore

RBLBANK

NII expected at Rs 1521 crore versus Rs 1277 crore

GNPA expected to be seen at 3.0% versus 3.1%

NNPA expected to be seen at 0.8% versus 0.8%

Net profit expected to be seen at Rs 316 crore versus of Rs 209 crore

RELIANCE YoY

Revenue expected at Rs 2.54 Lakh crore crore versus Rs 3715 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 40413 crore versus Rs 40322 crore

EBITDA margin expected to be seen at 15.9% versus 17.66%

Net profit expected to be seen at Rs 18080 crore versus of Rs 17851 crore

ULTRACEMCO YoY

Revenue expected at Rs 16705 crore versus Rs 16012 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 3178 crore versus Rs 2551 crore

EBITDA margin expected to be seen at 19.0% versus 15.9%

Net profit expected to be seen at Rs 1725 crore versus of Rs 1281 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 20.01.2024: CANFINHOME, ICICIBANK, IDBI, IDFCFIRSTB, IREDA, J&KBANK, JKCEMENT, KOTAKBANK, PERSISTENT, RAJRATAN, ROSSARI, TATVA, UNIONBANK, WAAREERTL

CANFINHOME YoY

NII expected at Rs 328 crore versus Rs 252 crore

EBIT expected to be seen at Rs 270 crore versus Rs 204 crore

EBIT margin expected to be seen at 82.31% versus 81.16%

Net profit expected to be seen at Rs 3358 crore versus of Rs 2792 crore

ICICIBANK YoY

NII expected at Rs 18431 crore versus Rs 16465 crore

NIM expected to be seen at 4.3% versus 4.65%

Deposit growth expected to be seen at 19.2% versus 10.3%

Net profit expected to be seen at Rs 9946 crore versus of Rs 8312 crore

IDFCFIRSTB

NII expected at Rs 4137 crore versus Rs 3715 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1587 crore versus Rs 1261 crore

EBIT margin expected to be seen at 38.36% versus 28.41%

Net profit expected to be seen at Rs 411 crore versus of Rs 360 crore

KOTAKBANK YoY

NII expected at Rs 6514 crore versus Rs 5653 crore

Pre Provision Profit expected to be seen at Rs 4831 crore versus Rs 3850 crore

Net profit expected to be seen at Rs 3358 crore versus of Rs 2792 crore

UNIONBANK YoY

NII expected at Rs 9423 crore versus Rs 8628 crore

Pre Provision Profit expected to be seen at Rs 7122 crore versus Rs 6619 crore

Net profit expected to be seen at Rs 3567 crore versus of Rs 2245 crore

PERSISTENT QoQ

Revenue expected at Rs 2492 crore versus Rs 2412 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 432 crore versus Rs 405 crore

EBITDA margin expected to be seen at 17.3% versus 16.8%

Net profit expected to be seen at Rs 280 crore versus of Rs 263 crore

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)