અમદાવાદ, 17 જાન્યુઆરી

Q3FY24 EARNING CALENDAR 17.01.2024: ALOKINDS, ASIANPAINT, GANESHHOUC, HAPPSTMNDS, *ICICIPRULI, IIFL, LTIM, MOSCHIP, OFSS, SDBL, SSWL

ASIAN PAINT

Revenue expected at Rs 9285 crore versus Rs 8637 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1982 crore versus Rs 1611 crore

EBITDA margin expected to be seen at 21.3% versus 18.7%

Net profit expected to be seen at Rs 1410 crore versus of Rs 1097 crore

ICICI PRU.

Gross Prem. expected at Rs 10,120 crore versus Rs 9780 crore

EBIT expected to be seen at Rs 364 crore versus Rs 461 crore

EBIT margin expected to be seen at 3.70% versus 4.87%

Net profit expected to be seen at Rs 247 crore versus of Rs 221 crore

LTIM

Rupee Revenue expected at Rs 10690 crore versus Rs 9780 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1423 crore versus Rs 1418 crore

EBIT margin expected to be seen at 15.7% versus 16.0%

Net profit expected to be seen at Rs 1170 crore versus of Rs 1162 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 18.01.2024: ACCELYA, FINPIPE, HOMEFIRST, INDIAMART, INDUSINDBK, JSL, KSOLVES, MASTEK, METROBRAND, POLYCAB, POONAWALLA, RKFORGE, SHOPERSTOP, SOUTHBANK, SPLPETRO, SWSOLAR, TATACOMM

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)