મુંબઈ, 20 એપ્રિલઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.60,245ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,525 અને નીચામાં રૂ.60,157ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.149 વધી રૂ.60,437ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.126 વધી રૂ.48,173 અને ગોલ્ડ-પેટલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.12 વધી રૂ.6,021ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની મે વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.144 વધી રૂ.60,316ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોના-ચાંદીમાં સુધારોઃ કોટન-ખાંડી, કપાસ, મેન્થા તેલમાં નરમાઈનો માહોલ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.75,333ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.75,950 અને નીચામાં રૂ.75,011ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.272 વધી રૂ.75,744ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.254 વધી રૂ.75,490 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.239 વધી રૂ.75,488 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 13,457 સોદાઓમાં રૂ.1,651.72 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ એપ્રિલ વાયદો રૂ.776.50ના ભાવે ખૂલી, રૂ.11.30 ઘટી રૂ.767.50 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.60 ઘટી રૂ.213.80 તેમ જ સીસું એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.25 ઘટી રૂ.183ના ભાવ થયા હતા. જસત એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.45 ઘટી રૂ.246ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની એપ્રિલ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.75 ઘટી રૂ.213.65 સીસુ-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.15 ઘટી રૂ.183.45 જસત-મિની એપ્રિલ વાયદો રૂ.2.55 ઘટી રૂ.245.90 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 95,414 સોદાઓમાં રૂ.6,138.57 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 3,11,515 સોદાઓમાં કુલ રૂ.20,917.43 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.9,341.9 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.11,550.76 કરોડનો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર ક્રૂડ તેલ મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,500ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,500 અને નીચામાં રૂ.6,386ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.138 ઘટી રૂ.6,428 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની મે વાયદો રૂ.135 ઘટી રૂ.6,431 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ એપ્રિલ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.184ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.20 ઘટી રૂ.183.70 અને નેચરલ ગેસ-મિની એપ્રિલ વાયદો 1.4 ઘટી 183.5 બોલાઈ રહ્યો હતો. 43,876 સોદાઓમાં રૂ.1,529.01 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.25 કરોડનાં કામકાજ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે કપાસ એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ રૂ.1,552ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.1,552 અને નીચામાં રૂ.1,552ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.48 ઘટી રૂ.1,552 થયો હતો. કોટન ખાંડી એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.62,900ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,900 અને નીચામાં રૂ.62,700ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.200 ઘટી રૂ.62,820ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.7 ઘટી રૂ.963.20 બોલાયો હતો. રૂ.22.60 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.9,342 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.11550 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,490.13 કરોડનાં 4,124.897 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,648.44 કરોડનાં 481.945 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.686 કરોડનાં 10,66,880 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.843.01 કરોડનાં 4,48,66,000 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.231.18 કરોડનાં 10,782 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.68.32 કરોડનાં 3,720 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.962.15 કરોડનાં 12,463 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.390.07 કરોડનાં 15,798 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.10.71 કરોડનાં 1,680 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.11.86 કરોડનાં 121.32 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.