અમદાવાદ, 24 જાન્યુઆરીઃ

Sona BLW: Net profit up 24% at ₹133.6 cr vs ₹107.1 cr, Revenue up 15.8% at ₹781.8 cr vs ₹675.3 cr (YoY). (Positive)

Glenmark Life: Net profit up 13.1% at ₹118.8 cr vs ₹105 cr, Revenue up 5.9% at ₹572.8 cr vs ₹540.7 cr (YoY) (Positive)

L&T FH: Net Profit up 41.1% At ₹640.2 Cr Vs ₹453.6 Cr, NII up 7.2% at ₹1,952.9 cr vs ₹1,820.9 cr (YoY) (Positive)

KEI Ind: Net Profit up 17.1% at ₹150.6 cr vs ₹128.6 cr, Revenue up 15.5% at ₹2,061.7 cr vs ₹1,784.3 cr (YoY) (Positive)

Cyient DLM: Net Profit up 21.6% at ₹6.2 cr vs ₹5.1 cr, Revenue up 10% at ₹321 cr vs ₹291.8 cr (QoQ) (YoY)

Purvankara: Revenue 574 Cr Vs 392 Cr, +46.4%. EBITDA 199 Cr Vs 111 Cr, +79.2% (Positive)

Netweb Tech: PAT up 72.2% QoQ; revenue rises 74.9%(Positive)

Lupin: Company gets tentative U.S. FDA approval for ANDA of Rivaroxaban Tablets. (Positive)

AU Bank: CCI approves merger of Fincare Small Finance Bank with the bank (Positive)

Tata Elxsi: Net Profit up 3.1% at ₹206.4 cr vs ₹200.2 cr (QoQ) Revenue up 3.7% at ₹914.2 cr vs ₹881.7 cr (QoQ) (Neutral)

Axis Bank: NII at Rs 12533.0 crore versus Poll of Rs 12547.0 crore, Net Profit at Rs 6071.0 crore versus Poll of Rs 6072.0 crore (Neutral)

Indus Tower: Net Profit up 19% At ₹1,540.1 Cr Vs ₹1,294.7 Cr, Revenue up 0.9% At ₹7,199 Cr Vs ₹7,132.5 Cr (QoQ) (Neutral)

Pidilite: Net profit at ₹510.9 cr vs poll of ₹495 cr (YoY), Revenue at ₹3,130 cr vs poll of ₹3,206 cr (YoY) (Neutral)

MGL: Net profit at ₹317.2 cr vs poll of ₹297 cr, Revenue at ₹1,568.8 cr vs poll of ₹1,514 cr (YoY). (Neutral)

Rallis: Net Profit up 9.1% at ₹24 cr vs ₹22 cr, Revenue down 5.1% at ₹598 cr vs ₹630 cr (YoY). (Neutral)

KTK Bank: Net Profit up 10.1% at ₹331.1 cr vs ₹300.7 cr, NII down 0.9% at ₹827.6 cr vs ₹834.8 cr (YoY) (Neutral)

JSW Energy: Net profit up 28.8 percent at Rs 231.3 crore, Revenues up 13.0 percent at Rs 2542.8 crore (Neutral)

Music Broadcast: PAT down 37.4% YoY; revenue up 10.5%. (Neutral)

Man Industries: PAT down 17.7% YoY; revenue rises 26.6%. (Neutral)

Havells: Net profit at ₹287.9 cr vs poll of ₹330 cr, Revenue at ₹4,400.6 cr vs poll of ₹4,631 cr (YoY) (Negative)

KTK Bank: Gross NPA at 3.64% vs 3.47%, Net NPA at 1.55% vs 1.36% (QoQ) (Negative)

Sasken: Revenue Down 6% at Rs 96.4 Cr Vs Rs 102.5 Cr, EBIT Down 58.6% at Rs 3 Cr Vs Rs 12.7 Cr (Negative)

ICRA: Revenue +11.3% at Rs 114.6 Cr Vs Rs 103 Cr, EBITDA Down 16.3% at Rs 30.3 Cr Vs Rs 36.2 Cr (Negative)

Agro Tech Foods: PAT down 63.1% YoY; revenue declines 14.3% (Negative)

Tanla Platforms: PAT down 1.7% QoQ; revenue declines 0.6% (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ #ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)