અમદાવાદ, 10 એપ્રિલઃ

STOCK IN FOCUS

Supreme Industries (CMP 2,614)

In view of higher realization supported by rise in PVC prices, healthy demand and government’s thrust on agriculture, we have our BUY rating on the stock with a Target Price of Rs2,900.

Intraday Picks

M&M (PREVIOUS CLOSE: RS1171) BUY

For today’s trade, long position can be initiated in the range of Rs1155- 1165 for the target of Rs1190 with a strict stop loss of Rs1148.

TATASTEEL (PREVIOUS CLOSE: RS104) BUY

For today’s trade, long position can be initiated in the range of R103-104 for the target of Rs107 with a strict stop loss of Rs102.

HINDUNILVR (PREVIOUS CLOSE: RS2565) SELL

For today’s trade, short position can be initiated in the range of Rs2580- 2590 for the target of Rs2538 with a strict stop loss of Rs2605.   

(Mitul Shah – Head of Research at Reliance Securities.)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)