અમદાવાદ, 5 એપ્રિલઃ એક્સચેન ધ્યાન પર લાવવામાં આવ્યું છે કે મોબાઈલ નંબર “9063288999” દ્વારા ઓપરેટ કરતી “Wings2Trade” નામની એન્ટિટી સાથે સંકળાયેલ “નાગા રથનમ” નામની વ્યક્તિ રોકાણકારોને તેમનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ શેર કરવાનું કહીને રોકાણકારના ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટને હેન્ડલ કરવાની ઑફર કરી રહી છે.

રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના ટ્રેડિંગ ઓળખપત્રો જેમ કે યુઝર આઈડી/પાસવર્ડ કોઈની સાથે શેર ન કરે. એ પણ નોંધવું જોઇએ કે ઉક્ત વ્યક્તિ/એકમતિ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડના કોઈપણ રજિસ્ટર્ડ સભ્યના સભ્ય અથવા અધિકૃત વ્યક્તિ તરીકે નોંધાયેલ નથી.

ટ્રેડિંગ ઓળખપત્રોની વહેંચણી રોકાણકારોના પોતાના જોખમ, ખર્ચ અને પરિણામો પર હોય છે કારણ કે આવી પ્રથાઓ ન તો એક્સચેન્જ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી છે કે ન તો તેને સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે.

રોકાણકારો નોંધ કરી શકે છે કે આવી પ્રતિબંધિત યોજનાઓને લગતા કોઈપણ પ્રકારના વિવાદો માટે રોકાણકારો માટે નીચેનામાંથી કોઈ પણ ઉપાય ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં:

1. એક્સચેન્જના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ રોકાણકારોના રક્ષણના લાભો

2. વિનિમય વિવાદ નિરાકરણ પદ્ધતિ

3. એક્સચેન્જ દ્વારા સંચાલિત રોકાણકારોની ફરિયાદ નિવારણ પદ્ધતિ

 રોકાણકારોને ઉપરોક્ત બાબતોની નોંધ લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.