અમદાવાદ, 18 સપ્ટેમ્બર

ટાટા સ્ટીલ/ જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 145 (પોઝિટિવ)

ટાટા સ્ટીલ /CLSA: કંપની પર આઉટપરફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 145 (પોઝિટિવ)

ટાટા સ્ટીલ/ સિટી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 140 (પોઝિટિવ)

સિટી /ઇન્ડસ ટાવર: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 230 (પોઝિટિવ)

લાલ પેથલેબ્સ / UBS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2800 (પોઝિટિવ)

Zomato / Jefferies: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 130 (પોઝિટિવ)

SBI કાર્ડ્સ/ MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1155 (પોઝિટિવ)

પેજ ઇન્ડ / MS:  કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 44738 (પોઝિટિવ)

AU SFB / DAM: બેંક પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 900 (પોઝિટિવ)

ડાબર /CLSA: કંપની પર આઉટપરફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 620 (પોઝિટિવ)

ડાબર/ MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 600 (નેચરલ)

ટાટા સ્ટીલ/  MS: કંપની પર સમાન વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 119 (નેચરલ)

HDFC બેંક / Citi: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2160 (નેચરલ)

બેંક /BOFA: કોઈપણ પ્રતિકૂળ અસર આ તબક્કે ખૂબ જ વ્યવસ્થિત દેખાય છે (નેચરલ)

ગુજરાત ફ્લોરો પર વધારો: કંપની પરનો ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1964 (નકારાત્મક)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)