અમદાવાદ, 13 સપ્ટેમ્બર

MCX/ UBS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2100 (પોઝિટિવ)

HSBC/ M&M: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1800 પર વધારો પોઝિટિવ)

ટાટા કેમિકલ્સ / HSBC: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1100 પોઝિટિવ)

L&T /CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3240 (પોઝિટિવ)

સેફાયર ફૂડ્સ / GS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1800 (પોઝિટિવ)

સ્ટાર હેલ્થ / નુવામા: કંપની પર ખરીદી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 770 (પોઝિટિવ)

કેન ફિન હોમ / જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 970 પોઝિટિવ)

ડૉ રેડ્ડી / મેક્વેરી: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 6300 (પોઝિટિવ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)