અમદાવાદ, 18 ઓક્ટોબર

Q2FY24 EARNING CALENDAR 18.10.2023: ASTRAL, BAJAJ-AUTO, BANDHANBNK, ICICIGI, IIFL, INDUSINDBK, LTIM, OFSS, PERSISTENT, POLYCAB, SHOPERSTOP, TIPSINDLTD, TITAGARH, UTIAMC, WIPRO, ZEEL

ASTRAL

Revenue expected at Rs 1400 crore versus Rs 1171 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 237 crore versus Rs 144 crore

EBITDA margin expected to be seen at 16.92% versus 12.29%

Net profit expected to be seen at Rs 146 crore versus Rs 70 crore

BAJAJAUTO

Revenue expected at Rs 10,931 crore versus Rs 10,202 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 2128 crore versus Rs 1758 crore

EBITDA margin expected to be seen at 19.40% versus 17.2%

Net profit expected to be seen at Rs 1785 crore versus Rs 1530 crore

BANDHANBNK

NII expected at Rs 2498 crore versus Rs 1684 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1617 crore versus Rs 1552 crore

EBIT margin expected to be seen at 52.04% versus 58.17%

Net profit expected to be seen at Rs 739 crore versus Rs 209 crore

ICICIGI

Gross Prem. expected at Rs 6364 crore versus Rs 5302 crore

EBIT expected to be seen at Rs 85 crore versus Rs 691 crore

EBIT margin expected to be seen at 1.93% versus 14.77%

Net profit expected to be seen at Rs 456 crore versus Rs 590 crore

INDUSINDBK

Revenue expected at Rs 5008 crore versus Rs 4302 crore

EBIT expected to be seen at Rs 3948 crore versus Rs 3544 crore

EBIT margin expected to be seen at 53.30% versus 33.07%

Net profit expected to be seen at Rs 2066 crore versus Rs 1787 crore

LTIM

Rupee Revenue expected at Rs 8879 crore versus Rs 8702 crore 

EBIT expected to be seen at Rs 1381 crore versus Rs 1582 crore

EBIT margin expected to be seen at 15.55% versus 18.18%

Net profit expected to be seen at Rs 1129 crore versus Rs 1151 crore

PERSISTENT

Rupee Revenue expected at Rs 2406 crore versus Rs 2321 crore

EBIT expected to be seen at Rs 333 crore versus Rs 300 crore

EBIT margin expected to be seen at 18.43% versus 12.93%

Net profit expected to be seen at Rs 259 crore versus Rs 228 crore

POLYCAB

Revenue expected at Rs 4068 crore versus Rs 3899 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 549 crore versus Rs 428 crore

EBITDA margin expected to be seen at 13.5% versus 12.8%

Net profit expected to be seen at Rs 403 crore versus Rs 388 crore

WIPRO

Rupee Revenue expected at Rs 22,818 crore versus Rs 22,831 crore

EBIT expected to be seen at Rs 3535 crore versus Rs 3457 crore

EBIT margin expected to be seen at 15.49% versus 15.15%

Net profit expected to be seen at Rs 3203 crore versus Rs 2870 crore

Q2FY24 EARNING CALENDAR 19.10.2023: AARTIDRUGS, ACCELYA, COFORGE, CYIENT, EQUITASBNK, GANESHHOUC, HAVELLS, HFCL, HINDUNILVR, ITC, JSL, KIRLPNU, MASTEK, METROBRAND, MPHASIS, NESTLEIND, PVRINOX, RKFORGE, SOUTHBANK, TANLA, TATACOFFEE, TATACOMM, UBL, UDS, ULTRACEMCO, VOLTAS, WENDT

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)