મુંબઈ, 5 એપ્રિલઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.60,779ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,822 અને નીચામાં રૂ.60,569ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.86 વધી રૂ.60,706ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.66 વધી રૂ.48,257 અને ગોલ્ડ-પેટલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.6 વધી રૂ.5,976ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.4 વધી રૂ.60,439ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ ચાલ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.74,950ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.75,175 અને નીચામાં રૂ.74,270ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.272 ઘટી રૂ.74,346ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.207 ઘટી રૂ.74,245 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.211 ઘટી રૂ.74,234 બોલાઈ રહ્યો હતો.

સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 1,03,008 સોદાઓમાં રૂ.6,404.34 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે 8,033 સોદાઓમાં રૂ.,970.17 કરોડના વેપાર થયા હતા.

તાંબુ એપ્રિલ વાયદો રૂ.767.70ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.40 ઘટી રૂ.764.45 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.30 ઘટી રૂ.206.85 તેમ જ સીસું એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.15 વધી રૂ.181ના ભાવ થયા હતા. જસત એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.90 ઘટી રૂ.250ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની એપ્રિલ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.10 ઘટી રૂ.207.05 સીસુ-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.181.55 જસત-મિની એપ્રિલ વાયદો રૂ.2 ઘટી રૂ.250.50 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલ, મેન્થા તેલ ઢીલાઃ નેચરલ ગેસમાં સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં ક્રૂડ તેલ એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,667ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,673 અને નીચામાં રૂ.6,583ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.13 ઘટી રૂ.6,606 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની એપ્રિલ વાયદો રૂ.9 ઘટી રૂ.6,607 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ એપ્રિલ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.175ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.20 વધી રૂ.175.20 અને નેચરલ ગેસ-મિની એપ્રિલ વાયદો 1.3 વધી 175.6 બોલાઈ રહ્યો હતો. એમસીએક્સ પર 28,914 સોદાઓમાં રૂ.1,081.28 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે કોટન ખાંડી એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.62,700ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,700 અને નીચામાં રૂ.62,460ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.40 ઘટી રૂ.62,580ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.7.20 ઘટી રૂ.991.90 બોલાયો હતો. રૂ.12.32 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.