મુંબઈ, 5 મેઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.61,566ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,629 અને નીચામાં રૂ.61,202ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.214 ઘટી રૂ.61,279ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની મે કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.83 ઘટી રૂ.49,076 અને ગોલ્ડ-પેટલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.10 ઘટી રૂ.6,151ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની મે વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.341 ઘટી રૂ.61,342ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.77,150ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.77,385 અને નીચામાં રૂ.76,857ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.17 ઘટી રૂ.76,912ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.11 ઘટી રૂ.77,799 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.14 ઘટી રૂ.77,789 બોલાઈ રહ્યો હતો.

54,904 સોદાઓમાં રૂ.3,741.83 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,90,693 સોદાઓમાં કુલ રૂ.20,528.75 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,451.16 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 14057.85 કરોડનો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે તાંબુ મે વાયદો રૂ.738.45ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.10 વધી રૂ.741.65 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 વધી રૂ.206.65 તેમ જ સીસું મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 વધી રૂ.184ના ભાવ થયા હતા. જસત મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.25 વધી રૂ.236ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની મે વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.05 વધી રૂ.206.80 સીસુ-મિની મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.40 વધી રૂ.183.80 જસત-મિની મે વાયદો રૂ.1.30 વધી રૂ.236.45 બોલાઈ રહ્યો હતો. 9,375 સોદાઓમાં રૂ.1,127.12 કરોડના વેપાર થયા હતા.

બુલડેક્સ વાયદામાંરૂ.20 કરોડનાં કામકાજ, ક્રૂડ તેલ, મેન્થા તેલમાં સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,662ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.5,780 અને નીચામાં રૂ.5,653ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.84 વધી રૂ.5,773 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની મે વાયદો રૂ.81 વધી રૂ.5,774 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ મે વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.172ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2 ઘટી રૂ.172.20 અને નેચરલ ગેસ-મિની મે વાયદો 2 ઘટી 172.40 બોલાઈ રહ્યો હતો. 49,696 સોદાઓમાં રૂ.1,577.84 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કોટન-ખાંડીમાં 480 ખાંડીના વોલ્યુમ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 15,024 ખાંડીના સ્તરે

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે કોટન ખાંડી જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.63,140ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,400 અને નીચામાં રૂ.63,140ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.240 વધી રૂ.63,320ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.2.70 વધી રૂ.970.10 બોલાયો હતો. રૂ.4.37 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.

કોમોડિટી વાયદાઓમાંરૂ.6,451કરોડ, ઓપ્શન્સમાં રૂ. 14057 કરોડ ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,701.65 કરોડનાં 2,770.386 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,040.18 કરોડનાં 261.402 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.694.28 કરોડનાં 1,213,440 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.883.56 કરોડનાં 51,327,750 એમએમબીટીયૂનાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.211.67 કરોડનાં 10,256 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.33.10 કરોડનાં 1,802 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.597.18 કરોડનાં 8,073 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.285.17 કરોડનાં 12,079 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.3.04 કરોડનાં 480 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.1.33 કરોડનાં 13.68 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.