અમદાવાદ, 18 જુલાઇ

 HDFC બેંક પર MS: બેંક પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2100 (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક પર JP મોર્ગન: બેંક પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2000 (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક પર HSBC: બેંક પર ખરીદવા માટે જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2010 (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક પર જેફરી: બેંક પર ખરીદવા માટે જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2100 (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક પર Citi: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2200 (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક પર મેક્વેરી: બેંક પર ખરીદવા માટે જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2110 (પોઝિટિવ)

JSW એનર્જી પર CLSA: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 234 (પોઝિટિવ) પર વધારો

MOSL પર ક્રેડિટ એક્સેસ: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1550 (પોઝિટિવ)

ફ્યુઝન માઇક્રો પર MOSL: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 720 (પોઝિટિવ)

MOSL/ સ્પંદના: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 865 (પોઝિટિવ)

ટાટા કેમિકલ્સ પર MS: કંપની પર સમાન વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 916 (નેચરલ)

LTI માઇન્ડટ્રી પર MS: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 5450 (નેચરલ)

Citi on LTI Mindtree: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 4160 (નેચરલ)

LTI માઇન્ડટ્રી પર નોમુરા: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 3940 (નેચરલ)

LTI માઇન્ડટ્રી પર JP મોર્ગન: કંપની પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3800 (નેચરલ)

Tata Elxsi પર જેપી મોર્ગન: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 4500 ઘટાડો (નેગેટિવ)

Tata Elxsi પર MS: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમતમાં રૂ. 5700 પર ઘટાડો કરો (નેગેટિવ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)