અમદાવાદ, 5 ઓક્ટોબર

AU સ્મોલ બેંક / MS: બેંક પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 925 (પોઝિટિવ)

બંધન બેંક / જેફરી: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 280  (પોઝિટિવ)

બંધન બેંક / નોમુરા: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 270  (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક / બર્નસ્ટીન: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2100  (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક / જેફરી: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2030  (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક / MS: બેંક પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2110  (પોઝિટિવ)

CLSA / પ્રિસ્ટિજ: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 750  (પોઝિટિવ)

L&T / CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3600  (પોઝિટિવ)

ઇન્ડિયન હોટેલ્સ / Emkay: કંપની પર બાય શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 485  (પોઝિટિવ)

લેમન ટ્રી / Emkay: કંપની પર ખરીદો શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 141  (પોઝિટિવ)

Emkay / ચેલેટ: કંપની પર બાય શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 625  (પોઝિટિવ)

RBL બેંક / MS: બેંક પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 210 (નેચરલ)

L&T FH / MS: કંપની પર ઓછું વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 110 (નેચરલ)

PNB / MS: બેંક પર ઓછું વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 55 (નેચરલ)

MS / Marico: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 650 (નેચરલ)

મેક્વેરી / મેરિકો: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 635 (નેચરલ)

નવીન ફ્લોરિન / જેફરી: કંપનીને પકડી રાખવા માટે ડાઉનગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3625 (નેગેટિવ)

બર્નસ્ટીન/ ડિવિસ લેબ: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3064 (નેગેટિવ)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)