મુંબઇ, 7 સપ્ટેમ્બર

ICICI બેંક / MS: બેંક પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1350 (પોઝિટિવ)

બેંક બરોડા /MS: બેંક પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 235 (પોઝિટિવ)

AU સ્મોલ બેંક / MS: બેંક પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 925 (પોઝિટિવ)

શ્રીરામ એફઆઈએન/ MS: બેંક પર વધુ વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2200 (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક/ મેક્વેરી: બેંક પર આઉટપરફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2110 (પોઝિટિવ)

CLSA /Amber:  બાય ઓન કંપની શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3650 (પોઝિટિવ)

Dixon/ CLSA: કંપની પર આઉટપર્ફોર્મ શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 5675 (પોઝિટિવ)

Kaynes/ CLSA: કંપની પર આઉટપરફોર્મ શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2230 (પોઝિટિવ)

અદાણી પોર્ટ્સ/ CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 878 (પોઝિટિવ)

ઈન્ફોસીસ/ નોમુરા: કંપની પર ન્યુટ્રલ પર અપગ્રેડ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1410 પર વધારો (પોઝિટિવ)

નોમુરા/ TCS: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3040 પર વધારો (પોઝિટિવ)

વિપ્રો / નોમુરા: કંપની પર તટસ્થતા જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 420 પર વધારવી (પોઝિટિવ)

નોમુરા/ HCL ટેક: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1220 પર વધારો (પોઝિટિવ)

નોમુરા/ ટેક એમ: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1470 વધારવી (પોઝિટિવ)

LTI માઇન્ડટ્રી / નોમુરા: કંપની પરના ઘટાડાને જાળવી રાખો, રૂ. 4585 પર લક્ષ્ય ભાવ વધારો (પોઝિટિવ)

નોમુરા/ LTTS: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3480 (પોઝિટિવ) પર વધારો

કોફોર્જ / નોમુરા: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, ટાર્ગેટ કિંમત રૂ. 6480 પર વધારો (પોઝિટિવ)

બિરલાસોફ્ટ /નોમુરા: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 610  (પોઝિટિવ)

નોમુરા /પર્સિસ્ટન્ટ: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 5650 પર વધારો (પોઝિટિવ)

એમફેસિસ/ નોમુરા: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2120 પર વધારો (પોઝિટિવ)

INDIAN હોટેલ્સ / જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 445 (નેચરલ)

કોટક બેંક/ MS: બેંક પર સમાન વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2250 (પોઝિટિવ)

ઈન્ડિગો/ GS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2600 (નેચરલ)

જુબિલન્ટ ફૂડ/ મેક્વેરી: કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 330 (નેગેટિવ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)