અમદાવાદ, 19 જુલાઇ

 ઇન્ડસઇન્ડ બેંક પર MS: બેંક પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1800 (પોઝિટિવ)

ઇન્ડસઇન્ડ બેંક પર GS: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1681 (પોઝિટિવ)

ઇન્ડસઇન્ડ બેંક પર સિટી: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1630 (પોઝિટિવ)

ICICI Pru પર MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 685 (પોઝિટિવ)

ICICI Pru પર CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 700 (પોઝિટિવ)

પોલીકૅબ પર જેફરી: કંપની પર ખરીદવા માટે જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 4835 પર વધારો (પોઝિટિવ)

ICICI લોમ્બાર્ડ પર CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1550 (પોઝિટિવ)

ICICI લોમ્બાર્ડ પર MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1550 (પોઝિટિવ)

ટીટાગઢ રેલ પર HSBC: કંપની પર ખરીદવાની શરૂઆત કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 730 (પોઝિટિવ)

હેવલ્સ પર MOSL: કંપની પર ખરીદવાની શરૂઆત કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1580 (પોઝિટિવ)

ઇન્ડસઇન્ડ બેંક પર JP મોર્ગન: બેંક પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1250 (નેચરલ)

LTTS પર MS: કંપની પર ઓછું વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3200 (નેચરલ)

Citi on LTTS: કંપની પર વેચાણ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3060 (નેચરલ)

નોમુરા પર LTTS: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2980 (નેચરલ)

ICICI Pru પર નોમુરા: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 670 (નેચરલ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)